G Ü N C E L

MENİERE HASTALIĞI VE LABİRENTER STREPTOMİSİN PERFÜZYONU
Geniş bir hasta popülasyonunu etkileyen Meniere hastalığı, etyopatolojisi ve tedavisi tartışmalı bir iç kulak patolojisidir.